SPEECH AT THE OPENING / INDVIELSESTALE

Time can fly, run

Time can stand still, go backwards

It can grind edges of old wounds and yellow memories.

It can make us remember and forget….

Time is volatile

Time is relative:
In the best company it can fly, and in the worst, it moves unspeakably slowly.

Time is impossible to grasp.

Since the dawn of time, we have measured and recorded time. In circular stone constructions, such as Stone Henge, the sun was used as the beacon that confirmed the repetition of the course of the year.

In the Bronze Age, about 3500 years ago, it was believed that it was a horse that pulled the sun across the sky during the day and a ship that carried it across the sea at night.
Around the same time, Babylonian astronomers were making a shadow clock – a round dial, with a rod in the center that, when the sun shines on it, casts a shadow that can measure time.

The circular shape is repeated in the old-fashioned clock, which in this way shows time as a circular system that is repeated and confirmed.

We have tried to tame time, control it – and each other, by pouring it into glass-clear flasks and petri dishes. In the microscope we see years, months, weeks, days, hours, minutes, seconds that
as small microscopic amoebas move around between each other.

We capture the time amoebas, and place them in schedules as we then plan our lives around. We make time linear, as if it is always moving in the same direction, so that we can navigate better.

But time wants something else – it can not be captured.

Measured and registered, of course, but not captured.

Traditions and rituals become time pockets, where we, as in the Bronze Age, repeat a series of actions with the greatest obviousness. Think of the dance around the Christmas tree, beating the cat off the barrel for Shrovetide, the wedding tradition with cans after the car. Cinnamon and pepper for unmarried 25- and 30-year-olds. Midsummer traditiones etc… ..We perform actions that to outsiders seem bizarre and meaningless, because they are part of an old tradition that we would like to maintain, perhaps even relive. Through traditions and rituals, we can connect with the past by eating and doing the same things we have always done.
Experiences, feelings and dreams can here melt together, across generations and years and meet in a space of mental timelessness.

 

There is time and then there is time between time. Specifically, it means a time that is between one time to another, a moment, a gap between two activities.In between time can be described with terms such as wasted time, waiting time, a break, a breathing hole, in interval, a vacuum …….

Life is full of intervals and we move in everyday life relatively easily in between times e.g. qua different generations. From old to new ideas, traditions, beliefs, etc.As I see it, life itself exists precisely in this in-between time. The in-between time- moment is the moment that life basically consists of.

The sculpture invites you to move around in between time, from symbols from the Bronze Age to young people’s interpretation of present and future, the future in which they themselves play the main role.

The sculpture’s tangle of skewed angles is inspired by gables and angles in homes and detached houses seen in the area and which are so characteristic of the municipality.

It is all bound together by a ribbon that waves like an infinite red thread around the entire work.

The sculpture is in its basic form changeable and fleeting – like time.

Surfaces arise and disappear, images are developed and resolved. The sun creates shadows, which, just as the sundial, will move and transform the sculpture into complex shadow plays.

As a guest in Ølstykke, I think it is important to listen. And I have chosen to give space and voice to the young people who carry the future. I would therefore like to thank Anders Brejner and the visual arts class at Egedal Gymnasium for a fantastic inspiring collaboration.
In addition to the great pleasure and joy of working with you, you have contributed to the work with creative commitment and ingenuity. Your testimony is visible here, to inspire all of us.

I want to thank Egedal municipality, and you Catja, for a fantastic collaboration, where you Catja have helped and navigated through various challenges.
I would like to thank Rolf Kjær-Hansen from the local history archive in Egedal Municipality and Flemming Kaul from the National Museum who have kindly helped with research and material.

One thing is to get an idea, draw sketches, build models, measure and calculate. It takes a wizard to turn it all into reality.
As an artist, it can be difficult to leave your work in the hands of others, it can be difficult to explain exactly what it is you want. It requires extremely good listening skills and great patience to be able to.

I would like to thank blacksmith Troels Mikkelsen from the bottom of my heart. With indomitable drive, great creativity and craftsmanship, he has managed to transform drawings and models into the finished work.

It is a sculptural paradox that the sculpture is in motion but not moving.
Instead, the viewer is encouraged to move around the sculpture, through the sculpture, in between time from past to future to present and back again. Sense light and shadow, see openings and voids and maybe for a moment let time just take care of itself, and be present, in the intervening time that life is.

 

Mette Mailund Strong, October 2021

 

______________________________________________________________

 

Tid kan flyve, løbe

Tid kan stå stille, gå baglæns

Den kan slibe kanter af gamle sår og gulne minder.

Den kan få os til at huske og til at glemme….

Tid er flygtig

Tid er relativ:
I det bedste selskab kan den flyve, og i det værste, kan den snegle sig usigeligt langsomt afsted.

Tid er svær at begribe, og umulig at gribe.

Siden tidernes morgen, har vi målt og registreret tiden. 
I store cirkulære stenkonstruktioner, som f.eks. Stone Henge blev solen brugt som det pejlemærke, der bekræftede gentagelsen af årets gang.

I Bronzealderen, for ca 3500 år siden, levede myten om at det var hesten der trak solen henover himlen om dagen og et skib der bar den over havet om natten.
Omtrent samtidig fandt Babyloniske astronomoner på at lave et skygge-ur – en rund skive, med en stav i midten, der, når solen skinner på den, kaster en skygge der kan måle tiden.


Den cirkulære form går igen i det gammeldags ur, som på den måde viser tiden som et cirkulært system der gentages og bekræftes.


Vi har forsøgt at tæmme tiden, kontrollere den – og hinanden, ved at hælde den i glasklare kolber og petriskåle, hvor vi i mikroskop kan få øje på år, måneder, uger, dage, timer, minutter, sekunder, der som små mikroskopiske amøber bevæger sig rundt mellem hinanden.
Vi fanger tidsamøberne, sætter dem i skemaer, som vi planlægger vore liv omkring. Vi gør tiden lineær, som om den altid bevæger sig i samme retning, så vi bedre kan navigere i den.

Men tiden vil noget andet – den kan ikke indfanges.

Måles og registreres jo, men ikke fanges.

Traditioner og ritualer bliver tidslommer, hvor vi, ligesom i bronzealderen, gentager en række handlinger med den største selvfølgelighed. Tænk på dansen om juletræet, slå katten af tønden til fastelavn, bryllupstraditionen med dåser efter bilen. Kanel og peber til ugifte 25- og 30 årige. Sankt Hanstraditioner osv…..

Vi udfører handlinger, der for udenforstående forekommer bizare og meningsløse, fordi de er en del af en gammel tradition som vi gerne vil fastholde, måske end da genopleve. 

Gennem traditioner og ritualer kan vi forbinde os med fortiden ved at spise og gøre de samme ting som vi altid har gjort.
Sammenfald af erfaringer, følelser og drømme kan her mødes på tværs af generationer og år og mødes i et rum af mental tidløshed.

Der er tid og så er der mellemtid
. Konkret betyder det en tid der er imellem noget andet, altså et mellemrum fra en tid til en anden, et øjeblik, et mellemrum mellem to aktiviteter.
Mellem tid kan beskrives med begreber som spildtid, ventetid, en pause, et åndehul, et vakuum…….

Livet er fyldt med mellemtider og vi bevæger os i dagligdagen forholdsvis let i mellem tider f.eks. qua forskellige generationer. Fra gammelt til nyt tankegods, traditioner, overbevisninger o.s.v.
Som jeg ser det, findes selve livet netop i mellem tiden. Mellem tiden er det øjeblik, det nu, som livet dybest set består af.

Konkret kan du i skulpturen bevæge dig rundt i mellem tiden, fra symboler fra bronzealderen til unges fortolkning af nutid og fremtid, den fremtid de selv spiller hovedrollen i.
Skulpturens uoverskuelige virvar af skæve vinkler er inspireret af husgavle og vinkler i boliger og parcelhuse der ses i området og som er så karakteristiske for kommunen.
Det hele er bundet sammen af et bånd der bølger sig som en uendelig rød tråd rundt i hele værket.

Skulpturen er i sin grundform foranderlig og flygtig – som tiden.
Flader opstår og forsvinder, billeder fremkaldes og opløses. Solen skaber skygger der, som i soluret vil bevæge og transformere skulpturen i komplekse skyggespil.

Når jeg nu er inviteret som gæst her i Ølstykke, synes jeg det er vigtigt at lytte. Og jeg har valgt at give plads og stemme til de unge der bære fremtiden.
Jeg vil derfor gerne takke Anders Brejner og billedkunstklassen på Egedal Gymnasium for et fantastisk inspirerende samarbejde.Udover den store fornøjelse og glæde ved at arbejde sammen med jer, har I jo bidraget til værket med kreativt engagement og hittepåsomhed. Jeres vidnesbyrd hænger her, til inspiration for os andre.

Jeg vil takke Egedal kommune, og dig Catja, for et fantastisk samarbejde, hvor du Catja har hjulpet og navigeret gennem diverse udfordringer.
Jeg vil takke Rolf Kjær-Hansen fra lokalhistorisk arkiv i Egedal Kommune og Flemming Kaul fra Nationalmuseet som velvilligt har hjulpet med research og materiale.

En ting er at få en idé, tegne skitser, bygge modeller, måle og regne. Der skal en troldmand til at omsætte det hele til virkelighed.

Som kunstner kan det være vanskeligt at overlade sit værk i andres hænder, det kan være svært at forklarer præcist hvad det er man gerne vil have. Det kræver særdeles gode lytteevner og stor tålmodighed at kunne.
Jeg vil af hjertet takke smed Troels Mikkelsen, der med ukueligt gåpåmod, stor kreativitet og håndværksmæssig snilde, har formået at omsætte tegninger og modeller til det færdige værk.
Det er et skulpturelt paradoks at skulpturen er i bevægelse men ikke bevæger sig.

Det er derimod betragterens opgave at bevæge sig rundt om skulpturen, igennem skulpturen, i mellem tiden fra fortid til fremtid til nutid og tilbage igen. Sanse lys og skygge, se åbninger og tomrum og måske for et øjeblik lade tiden bare passe sig selv, og være til stede i det nu, i den mellem tid, som livet er.

 

Mette Mailund Strong, oktober 2021